اصطلاح «تحويل كالا در محل كار» بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامى به انجام مى‌رساند كه آن را در محل كار خود (يعنى كارگاه، كارخانه، انبار و غيره) به صورتى كه براى صدور ترخيص نشده و در وسيله نقليه دريافت‌‌كننده كالا بارگيرى نشده است، در اختيار خريدار قرار مى‌دهد.
بنابراين، اصطلاح مزبور مبين حداقل تعهد براى فروشنده است. خريدار بايد مسئوليت تمام هزينه‌هاى كالا و خطرهاى متوجه آن را در جريان تحويل گرفتن كالا از محل كار فروشنده، تقبل كند.
البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت بارگيرى كالا را براى حركت به عهده گيرد و خطرها و هزينه‌هاى اين بارگيرى را تقبل كند، اين امر بايد با افزودن عبارتى صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود. هنگامى كه خريدار نمى‌تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم تشريفات صدور كالا را انجام دهد، نبايد از اين اصطلاح استفاده كرد. در چنين اوضاع و احوالى بايد اصطلاح «تحويل كالا در محل مقرر به حمل‌كننده» (FCA) را به كار برد، مشروط بر اينكه فروشنده موافقت كند كه كالا را به هزينه و مسئوليت خود بارگيرى خواهد كرد.
  تعهدات فروشنده
الف -۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد
فروشنده بايد كالا و سياهه تجارى يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همين‌طور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند.
الف -۲ : مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را در صورت اقتضاء جهت اخذ مجوز صدور يا اجازه‌نامه رسمى ديگرى كه براى صدور كالا ضرورى است، مبذول دارد.
الف -۳ : قرارداد حمل و بيمه
– قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
– قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
الف -۴ : تحويل دادن
فروشنده بايد كالا را در محل مقرر براى تحويل، در تارى يا ظرف مدت توافق شده، يا اگر چنين زمانى تعيين نشده باشد، در زمانى كه براى تحويل دادن چنين كالايى متداول است، در اختيار خريدار بگذارد. چنانچه در محل مقرر در مورد هيچ نقطه مشخصى توافق نشده باشد يا نقاط متعددى وجود داشته باشد، فروشنده مى‌تواند نقطه‌اى را در محل تحويل برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند.
الف -۵ : انتقال خطر
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (۵) از قسمت ب، همه گونه خطر را از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را، تا زمانى كه طبق ماده (۴) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل كند.
الف -۶ : تقسيم هزينه‌ها
فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (۶) از قست ب،
– كلية هزينه‌هاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (۴‌)‌ از قسمت الف تحويل داده شود و همين‌طور كرايه حمل و تمامى ديگر هزينه‌هاى ناشى از بند الف) ماده (۳) از قسمت الف، از جمله هزينه‌هاى بارگيرى كالا و هرگونه مخارج تخليه آن در محل مقرر در مقصد را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده است، بپردازد.
– در صورت انقضاء مخارج تشريفات گمركى لازم براى صدور كالا و همينطور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينه‌هاى رسمى متعلق به صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد، بپردازد.
الف -۷ : اطلاع به خريدار
فروشنده بايد به خريدار در اين مورد كه كالا طبق ماده (۴) از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد و همينطور هر گونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مى‌دهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد.
الف -۸: مدرک تحویل، سند حمل و نقل یا پیام الکترونیکی معادل آن
تعهدي ندارد
الف -۹ : بررسى، بسته‌بندى، علامت‌گذارى
فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى قرار دادن كالا در اختيار خريدار لازم هستند، پرداخت كند. فروشنده بايد به هزينه خود، كالا را به گونه‌اى بسته‌بندى كند كه براى حمل آن، در حد اطلاعاتش از شرايط مربوط به حمل (مثلاً شيوه‌هاى مورد استفاده و مقصد) قبل از انعقاد قرارداد فروش، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه تحويل كالاى موصوف در قرارداد بدون بسته‌بندى صورت گيرد). بسته‌ها بايد به گونه مقتضى علامت‌‌گذارى شوند.
الف -۱۰ : ساير تعهدات
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هرگونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها كه در كشور محل تحويل / يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مى‌شوند و ممكن است براى صادر يا وارد كردن كالا و در صورت لزوم براى تزانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد.
فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.
  تعهدات خريدار
ب -۱ : پرداخت قيمت
خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند.
ب -۲ : مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات
خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازه‌نامه رسمى براى صدور و ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت صدور آن را انجام دهد.
ب -۳ : قرارداد حمل و بيمه
– قرارداد حمل
تعهدى ندارد.
– قرارداد بيمه
تعهدى ندارد.
ب -۴ : تحويل گرفتن
خريدار بايد هنگامى كه كالا طبق ماده (۴) از قسمت الف و ماده (۷) از قسمت الف و همين ماده از قسمت ب تحويل داده شود، آن را تحويل گيرد.
ب -۵ : انتقال خطر
خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را، پس از اينكه طبق ماده (۴) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند.
خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (۷) از قسمت ب، قصور ورزد، تمام خطرهاى متوجه كالا پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى تحويل را تقبل كند، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
ب -۶ :‌ تقسيم هزينه‌ها
خريدار بايد با رعايت مفاد بند الف) ماده (۳)‌ از قسمت الف
– كلية هزينه‌هاى مربوط به كالا را پس از تحويل طبق ماده (۴) ‌از قسمت الف، بپردازد.
– كلية هزينه‌ها و مخارج مربوط به كالا در جريان حمل تا رسيدن به محل مقرر در مقصد را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينه‌ها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
– هزينه‌هاى تخليه كالا را تأديه نمايد، مگر اينكه چنين هزينه‌ها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد.
– اگر در دادن اطلاع طبق ماده (۷) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينه‌هاى اضافى كالا ناشى از چنين امرى را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى ارسال، بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد،‌ يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد.
– در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينه‌ها و همين‌طور مخارج تشريفات گمركى جهت صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد، بپردازد.
ب -۷ : اطلاع به فروشنده
خريدار بايد هر گاه حق تعيين زمان ارسال كالا و يا مقصد با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد.
ب -۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن
خريدار بايد مدرك مناسبى كه دليل بر تحويل گرفتن كالا باشد، جهت فروشنده تهيه كند.
ب -۹ : بازرسى كالا
خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا، از جمله بازرسى به عمل آمده تحت نظارت مقامات كشور صادركننده را پرداخت كند.
ب -۱۰ : ساير تعهدات
خريدار بايد كلية هزينه‌ها و مخارج تهيه اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها مذكور در ماده (۱۰) از قسمت الف را پرداخت و هزينه‌ها و مخارجى را كه فروشنده به خاطر كمك از اين بابت متحمل مى‌شود، تأديه كند.